NOWOTCZYŃSKI

Nazwę osobową Nowotczyński, podobnie jak Nowodczyński, Nowodziński, Nowocieński itp., uznaje się za formę pochodną od czasownika nawodzić ‘naprowadzać’, por. też nawód ‘namowa’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 141.