GRODKIEWICZ

Nazwisko Grodkiewicz, odnotowane w 1769 roku, można wywodzić od imion złożonych typu Grodzisław (to od prasłowiańskiego *gorditi ‘ogradzać, otaczać płotem’), od czasownika grodzić albo rzeczownika gród, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 269, Aleksandra Cieślikowa (opr.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1. Odapelatywne nazwy osobowe, Kraków 2000, s. 84. Formant –ewicz jest typowy dla nazw patronimicznych, czyli odojcowskich: Grodek > syn Grodka = Grodkiewicz.