AFTANAS

Nazwisko Aftanas można uznać za formę pochodną od haft, z dodaniem sufiksu –as i zanikiem nagłosowego h (co było dość częstym zjawiskiem), por. np. Aftarz < Haftarz, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 290. Inną interpretacją (wydaje mi się bardziej prawdopodobną) jest łączenie pochodzenia nazwiska z imieniem Atanazy, przyjętego do łaciny z greckiego Athanasios, to zaś od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’, do języków wschodniosłowiańskich – z których zaczerpnięto podstawę nazwiska – przyjęte jako Afanasij, Apanas, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 11.