Nazwiska widok główny

FABIJANIAK

Nazwisko pochodzi od imienia łacińskiego Fabian(us), ono zaś od nazwy rodu Fabiusz. Imię występowało w Polsce od XIII wieku, także w formie Fabijan (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I s. 183). Podstawę nazwiska mógł stanowić też rzeczownik fabjan: 1. gra dziecinna, 2. jeden z uczestników tej gry (zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 708).

JANIAK

Nazwisko jest formą pochodną od imienia Jan, to zaś pochodzi od hebrajskiego Jehōhānān ‘Jahwe jest łaskawy’ (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 331). Do podstawy Jan dodano patronimiczny (czyli tworzący nazwy od imienia ojca) przyrostek –ak. Nazwę osobową Janiak odnotowano na terenie Polski w 1670 roku.