Nazwiska widok główny

ZIEBARTH

Nazwisko Ziebarth jest formą pochodną od niemieckiej nazwy osobowej Siebert(h), zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 743. Geneza wspomianej nazwy przedstawia się następująco: pochodzi od staroniemieckiego sigu-beraht ‘zwycięstwo’ + ‘jasny, lśniący, promieniujący’, zob. H. Naumann, Familiennamenbuch, Leipzig 1987, s. 274.

ZIEJA

Podstawę nazwiska stanowi czasownik ziajać, czyli: 1. oddychać z trudem otwartymi ustami, dyszeć, tchnąć, zipać, 2. wpatrywać się w co bardzo, gapić, zob. tzw. Słownik warszawski, t. VIII, s. 491. Por. także nazwę miejscową Ziajki, odnotowaną na terenie byłego powiatu chrzanowskiego i Ziejka z byłego powiatu gostyńskiego, . Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t. XIV s. 587, 590.

ZIELENIEWSKI

Nazwisko Zieleniewski to forma odmiejscowa, której podstawę mogła stanowić nazwa Zieleniew, odnotowana na terenie byłego powiatu łęczyckiego i włocławskiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, s. 592 http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/592 Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 783) wymienia kilka rodzin noszących to nazwisko: Zieleniewski vel Zieleniecki herbu Dołęga, 1590 r., woj. łęczyckie, pow.

ZIELIŃSKI

Nazwisko utworzono przyrostkiem –ski od nazwy miejscowej Zielenie (były powiat ihumeński), Zieleniec (byłe powiaty: warszawski, włocławski, nieszawski, węgrowski, radzyński, radomski, prużański, wołkowyski, Borysowski, bialski, toruński), Zielińce (były powiat borszczowski i trembowelski, kamieniecki), Zielinice (były powiat gostyński), Zieliniec (były powiat poznański, wrzesiński i oleśnicki) - zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV s. 592 i nn. Nazwę osobową Zieliński odnotowano na terenie Polski w 1424 roku (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków.

ZIELNIK

Nazwisko Zielnik pochodzi od tak samo brzmiącego rzeczownika, który oznaczał: 1. zbieracza ziół, człowieka sprzedającego zioła, leczącego nimi, też botanika, 2. księgę traktujacą o ziołach, 3. ogród ziołowy, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VIII, s. 496. Prawdopodobnie nazwa nawiązywała pierwotnie do pierwszego znaczenia – tzn. określenia zajęcia. To bardzo stara nazwa osobowa – odnotowano ją już w 1394 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 739.

ZIELONKA

Nazwisko pochodzi od rzeczownika zielonka, czyli: 1. rodzaj ziela rosnącego nisko na łąkach, 2. farba, polewa zielona do naczyń glinianych, 3. minerał z gromady silikoidów, 4. młoda kuropatwa, która już piór dostaje, 5. gatunek ptaka z rodziny derkaczy, zob. tzw. Słownik warszawski, t. VIII, s. 497. Można je też wywodzić od bardzo popularnej nazwy miejscowej Zielonka (odnotowanej na terenie 68 powiatów), zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, s. 601 i nn. Nazwę osobową Zielonka odnotowano na terenie Polski w 1387 roku, zob. K.

ZIEMAK

Nazwisko Ziemak uznaje się za pochodne od tak samo brzmiącego rzeczownika, który oznaczał ‘rodaka’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 783 – ziemak, czyli ktoś pochodzący z tej samej ziemi, teraz powiedzielibyśmy - ziomek. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 677) odnotowuje kilka szlacheckich rodzin noszących to nazwisko – tzn. Ziemak vel Polikowski v. Thurski, v.

ZIEMAN

Nazwisko powstałe przez skrócenie polskiego apelatywu ziemianin, wariant Cieman jest zniemczony fonetycznie, E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany t. I, Gdańsk 2000 s. 444-445. Por. też Ciema/C(z)ema, Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki 1965-1981 t. I s. 368. Można też potraktować nazwisko jako formę odimienną i wywodzić je od Ziemann = Siemann < Simon, Ziemens, H. Bahlow, Niederdeutsches Namenbuch, Vaduz Lichtenstein 1987 s. 555, H. Bahlow, Deutschen Namenlexicon. Familien und Vornamen nach Ursprung und Sinn erklärt, München 1967 s. 581. Zdaniem H.

ZIEMIAŃSKI

Pochodzenie nazwiska można łączyć z nazwą miejscową Ziemiany z byłego powiatu sierpeckiego i dawniej w Prusach Wschodnich, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, s. 609. Nazwisko można wywodzić także wprost od przymiotnika ziemiański ‘tyczący się ziemianina albo ziemiaństwa, rolniczy, rolny, agrarny’ albo od rzeczownika ziemianin, czyli: 1. mieszkaniec ziemi, człowiek, 2. ziomek, 3. rolnik, kmieć, chłop, włościanin, 4. szlachcic, właściciel majątku ziemskiego, dziedzic, obywatel ziemski, zob. tzw. Słownik warszawski, t. VIII, s. 499-500.

ZIEMIĄK

Nazwisko Ziemiak z przedłużoną nosowością, od apelatywu ziemia + formant –ak, K. Rymut, Nazwiska Polaków, Kraków 1991s. 303. Por. też imiona typu Siemak, Siemięta, Siemiątek, te od imię zawierających człon Siem(i), np. Siemirad, Siemowit.

ZIEMIROWSKI

Potencjalne podstawy etymologiczne nazwiska to: I. staropolskie imiona złożone Siemir i Siemirad, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 419; II. nazwa miejscowa Ziemieryno, odnotowana na terenie byłego powiatu witebskiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, s. 609; III. nazwa miejscowa Siemirowo, odnotowana na terenie byłego powiatu lęborskiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X, s. 550; IV. Rzeczownik ziemia, czyli: 1. kula ziemska, 2. świat doczesny, 3. ląd, stały kontynent, 4.

Strony