ZNOJEK

Nazwisko pochodzi od rzeczownika znój, czyli: 1. gorąco, spiekota, żar, 2. przenośnie pot, 3. przenośnie mozół, trud, praca ciężka, krwawica, por. też znoić, czyli: 1. zlewać potem, skwarzyć, dopiekać żarem, 2. piec się na słońcu, 3. zwilgotnieć od pary, zrosić się, zob. tzw. Słownik warszawski, t. VIII, s. 591-592. Nazwę osobową Znojek odnotowano w Polsce w 1480 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 745.