SKOWROŃSKI

Nazwisko [1] utworzone formant -ski od popularnej nazwy miejscowej Skowron, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, t. X s. 714. Może pochodzić też od przezwiska czy nazwiska  Skowron[2]. Mniej prawdopodobny wydaje się być związek genezy n. z apelatyw  skowronek ‘gatunek ptaka’.


[1] Skowroński herbu Lew ukoronowany W.Wittyng, Nieznana…, s. 293; Skowroński herbu Tępa PodkowaK. Niesiecki, Herbarz polski, t. I-X, Lipsk 1839-1846, t. VIII s. 391.[2] „(…)Mimo przywiązania do nazwiska, które tak wysoko stawiano w kodeksie honoru szlacheckiego, dość częstym zjawiskiem jest „uszlachcanie” nazwisk. Tak więc Seweryn Skowron herbu Prus, (…) parę lat później pisze się Skowrońskim.” J. Bystroń, Nazwiska polskie,  s. 95.