RÓŻAŃSKI

Nazwisko Różański, odnotowane juz w 1489 r., uznaje się za formę odmiejscową pochodzącą od nazwy miejscowości typu Różan, Różany, Różanka, Różanna itp. lub od przymiotnika różany < róża, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 368. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 626) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Rózański vel Rożański herbu Rożana.