MACIKOWSKI

Nazwisko Macikowski można wywodzić od nazwy miejscowej Macikowo, odnotowanej na terenie powiatu lipnowskiego, nad jeziorem Rudawa, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. V, s. 886, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/886, https://pl.wikipedia.org/wiki/Macikowo. Nazwa miejscowości pochodzi prawdodpodobnie od imienia chrześcijańskiego Maciej. Imię jest pochodzenia hebrajskiego i pierwotnie znaczyło ‘dar Jahwe’, na terenie Polski upowszechniły się formy Maciej, Matyjasz i Mateusz, zaś w kościele prawosławnym w postaci Matwiej, wtórnie Matfiej (zob. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 189; K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 51).