FABIN

Nazwisko Fabin pochodzi od imienia pochodzenia łacińskiego Fabian, utworzonego od nazwy rodu Fabius i znanego w Polsce od XIII wieku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 183. Określenia fabjan używano też w odniesieniu do dziecinnej gry i jednego z jej uczestników, ale pochodzi ono również od wspomnianego wyżej łacińskiego imienia, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, t. I, s. 708.