DURMAJ

Nazwisko Durmaj można wywodzić od nazwy miejscowej Durma. Jej prawdopodobną podstawę stanowi niemiecka nazwa osobowa Dűrmer < Durner < Turner, od średnio-wysoko-niemieckiego tűrner/turner ‘strażnik na wieży’, zob. Z. Klimek, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, Kraków 1997, s. 37.