CIARKOWSKI

Za podstawę nazwy osobowej Ciarkowski uznaje się czasownik ciarać (się), czyku ‘walać się, tarzać się’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 92. Może to być także forma odmiejscowa – Jan Siwik (Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 104) wymienia ród Ciarkowskich, 1650 r., Ciarka, powiat sochaczewski, województwo rawskie.