BIAŁKOWSKI

Nazwisko utworzone sufiksem -ski od nazwy miejscowej typu Białkowo, Białków, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, t. I s. 187, t. XV cz. 1 s. 124. Ewentualnie od nazwy osobowej Białek („(…) może więc ów staropolski Bialk, jak może i Białek oznaczały pierwotnie np. kogoś, kto miał jasne włosy ?” B. Kreja, Księga nazwisk Ziemi Gdańskiej, Gdańsk 1998 s. 23) < Biały z formantem –owski, zob. B. Mossakowska, Nazwiska mieszkańców Komornictwa Olsztyńskiego, Gdańsk 1993 s. 20, M. Czaplicka-Niedbalska, Nazwiska mieszkańców Bydgoszczy od II połowy XV wieku do I połowy XVIII wieku, Bydgoszcz 1996 s. 59. Nazwisko odnotowywane przez herbarze: Białkowscy herbu Babicz z Białkowic w byłym powiecie piotrkowskim, herbu Bibersztajn ze wsi Białkówki w byłym powiecie pilzneńskim, herbu Nieczuja z Białkowic w województwie sandomierskim A. Boniecki, Herbarz polski I s. 183-184, K. Niesiecki, Herbarz polski, t. I-X, Lipsk 1839-1846 t. I s. 119; Białkowski herbu Nowina W. Wittyng, Nieznana…, s. 28.