ADOLIŃSKI

Pochodzenie nazwiska Adoliński można łączyć z nazwą osobową Adolan, odnotowaną przez „Słownik staropolskich nazw osobowych” (t. IV, s. 95), pochodzącą od prasłowiańskiego *odolati ‘zwyciężyć’, odolan to nazwa rośliny czarowniczej, która stała się podstawą nazw osobowych, Aleksandra Cieślikowa (opr.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1. Odapelatywne nazwy osobowe, Kraków 2000, s.192. Inną możliwością interpretacyjną jest uznanie nazwiska za fonetyczny wariant nazwiska Odoliński, odnotowanego już w 1388 roku, pochodzącego od nazwy miejscowej Odolin (gmina Bedlno, płockie), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 173.