ADAMOWSKI

Nazwisko  można wywodzić od popularnej nazwy miejscowej Adamów, Adamowo lub tym podobnej. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego t. I s. 21 podaje odnośnie pierwszego wymienionego toponimu iż jest to „nazwa bardzo wielu wsi, folwarków, osad na całej przestrzeni ziem polskich”, a o drugim wspomina na s. 22 że to „nazwa kilkunastu wsi i folwarków, przeważnie w obrębie guberni płoskiej i łomżyńskiej”. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych t. I s. 10 odnotowuje 2877 osób o takim nazwisku.  Zob. ADAM.