ŻYCHELSKI

Nazwisko pochodzi od nazwy miejscowości Żychlin, odnotowanej na terenie byłych powiatów: kutnowskiego i pleszewskiego, – zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, s. 876-878. Por. też żucholić ‘krajać, rznąć niezgrabnie’ (Słownik gwar polskich, t. VI, s. 449). To nazwisko odnotowuje już Słownik staropolskich nazw osobowych (t. VI, s. 233). K. Rymut podaje, iż nazwa była zapisana już w 1466 r. (zob. Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. II L-Ż, Kraków 2001, s. 764).